Břežany boží muka u čp. 41
    Gemauerte Martersäule
    brick calvary Břežany
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Břežany
Katastrální území: 614891 Břežany
Parcelní číslo: poz. 2287/
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: ÚSKP 44184/4-4295
Datace: druhá polovina 18. století

GPS: N 49° 20´49.015 N  E 13° 36´ 58.91 E

Kontakt:
Obec Břežany
341 01,  Horažďovice
ou@brezany.jz.cz
www.brezany.cz

Obec Břežany
Břežany 23
, Telefon: +420 376595365
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

kamenná sloupková boží muka, vysoká přibližně 320 cm, jsou umístěna v jihozápadní části obce; byla osazena ve svažitém terénu pod cestou vycházející z návsi západním směrem; skulptura je vsazena do masivního kamenného opracovaného bloku; hranolový dřík, ve spodní části oproti závěru o něco širší, vyrůstá z nevysokého pravidelného hranolového soklu; čelní (východní) strana dříku je ve spodní části opatřena tesaným vročením do roku 1738; dřík je zakončen čtyřbokým kaplicovitým nástavcem završeným zvonovou stříškou, ze které vyrůstá kovaný dvouramenný křížek; po všech stranách je kaplicovitý nástavec vybaven mělce zapuštěnou nikou, v horní části sklenutou polokruhem; na čelní straně je nika zdobena tesaným trojramenným křížem, další strany nesou stopy po dřívějším osazení obrázků malovaných patrně na plechu (viz zřetelné otvory pro osazení šroubů nebo čepů, resp. úchytů); skulptura byla vysekána z bloku hrubozrnné žuly

Okolí objektu
boží muka byla osazena do svažitého terénu, který spadá jižním směrem k silnici na Smrkovec; východně od božích muk se nalézá usedlost čp. 41 (parcela č. st. 26) a severně statek čp. 42 (parcela č. st. 101); z historických objektů, které se v okolí památky nacházejí, je třeba zmínit usedlost čp. 33 (parcela č. st. 27), která leží v sousedství čp. 41 aspoluutváří jižní až jihozápadní stranu návsi; bezprostřední okolí památky tvoří travnatý povrch; v sousedství božích muk leží cesta vycházející západním směrem z návsi, pokračuje západním směrem za hranice intravilánu obce a vede ve stejném směru k rybníkům Zbuzovec a Šípov


Historie objektu
skulptura vznikla ve druhé polovině 30. let 18. století, snad z popudu zdejší vrchnosti jako připomínka nějaké pro region důležité události, popř. jako poděkování za odvrácení či překonání neblahých událostí, nemocí a dalších katastrof


Další informace
kamenná sloupková boží muka u čp. 41 v Břežanech patří do okruhu drobných kamenných památek slohově čerpajících z pozdně gotického umění, mající na Horažďovicku přesah hluboko do 17. století nebo do počátku 18. století; další podobná skulptura stojí u Břežan při silnici na Malý Bor; vzájemnou inspiraci, popř. stejný zdroj (přehlédnout nelze jak obdobné tvarosloví, tak vročení) není možné vyloučit, ba naopak je více než pravděpodobná


Fotogalerie
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech
Boží muka v Břežanech

Zdroje - literatura, prameny

Foud, K., Karel, T., Vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. Plzeň 2004, s. 42 - 45

Pešta, J., Encyklopedie českých vesnic. Západní Čechy. Díl III. Praha 2005, s. 48 – 50.Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek, okres Klatovy, obec Břežany, evidenční list nemovité kulturní památky, boží muka u čp. 41

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (stabilní katastr 1838, Břežany)

- www.seznam.cz - Nahlížení do katastru nemovitostí

- www.seznam.cz – Mapy.cz

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.