Kaliště dřevěná zvonička
    Hölzerner Glockenturm, Kaliště
    wooden bell tower Kaliště
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 621005 Kaliště u Červeného Poříčí
Parcelní číslo: pp. 287/1
Číslo popisné:

Datace: druhá polovina 18. století

GPS: 49° 29' 43.48 N  13° 19' 56.72 E

Kontakt:
Město Švihov, Náměstí Dr. E. Beneše 38, Švihov
Telefon: 376393244
mu-svihov@klatovsko.cz
http://www.svihov.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

zvonička je tvořena dřevěnou konstrukcí, jejíž střední hlavní část tvoří dva vysoké svislé hranolové trámy vzdálené od sebe cca 60 cm, dole ukotvené mezi dva vodorovné silnější trámy položené přímo na terén jen s jednoduchým podložením kameny; kolem tohoto základu je z tenčích trámků sestavena hranolová konstrukce o výšce 2 m, jejíž jednotlivé strany jsou vyztuženy šikmými vzpěrami; zvonička je z vnější strany opatřena svislým šalováním z prken s jednoduchými vstupními dvířky na východní straně a zakryta jehlanovou střechou; tato konstrukce zajišťuje stabilitu obou středních sloupů, mezi kterými byl nahoře, pod malou kuželovitou stříškou umístěn zvon

Interiér objektu

poměrně malý stísněný vnitřní prostor zvoničky zabírají uprostřed dva svislé  hranolové trámy pro umístění zvonu; podlahu tvoří jen vyrovnaný terén s kameny volně položenými pod konstrukci zvoničky; prostor sloužil i jako úkryt pro zvoníka v případě nepříznivého počasíOkolí objektu

zvonička stojí uprostřed malé nepravidelné svažité návsi nad probíhající místní komunikací; na severní straně tohoto prostoru je řada malých, původně zemědělských usedlostí; na východní straně větší usedlost čp. 7 s roubenou stodolou, jejíž konstrukce byla v osmdesátých letech 20. století z vnější strany opatřena šalováním z krátkých prkének; na západní straně jsou dva mohutné zděné objekty, mezi kterými probíhá místní komunikace ven z návsi do polí; uvedené objekty jsou pozůstatkem bývalého hospodářského panského dvora, z nich levý objekt je hospodářský a pravý obytný;  jižním směrem, mezi usedlostí čp. 7 a bývalým panským dvorem, vychází z návsi stará úvozová cesta, která vede do sousední obce TřebýcinkyHistorie objektu

zvonička je zachycena na mapách Stabilního katastru z roku 1837; původní zvon (nyní rozbitý) má nahoře nápis F. A. F. 1767, pod ním obíhá rostlinný ornament, pod kterým jsou dvě plakety – sv. Josefa a dvou neurčených světců; datace i výzdoba zvonu dokládají, že zvonička byla v Kališti zřízena v souvislosti s nařízeními požárního patentu vydaného císařovnou Marií Terezií v roce 1751; v průběhu 20. století byl zvon dvakrát vážně ohrožen; poprvé v době 1. světové války na jaře roku 1918, kdy měl být zrekvírován pro vojenské účely, tehdy jej ukryli dva zdejší občané, a tím jej zachránili; ve Farním věstníku duchovních správ nepomuckého vikariátu byla na tuto událost otištěna vzpomínka Jana Balouna, zedníka z Kaliště, který na jaře roku 1918 pracoval u Kabátů ve Kbele; jednoho dne při cestě domů uviděl před kbelskou farou zástup lidí a nějaké vojáky; když k nim přišel, spatřil zvony a zvonky z kaplí celého okolí vojáky sem snesené; hledal mezi nimi také ten z Kaliště, ale nebyl tam; vojáci pro něj teprve šli; pospíchal domů myslel si, jak by bylo dobře, kdyby zvon byl ještě ve zvoničce a skutečně, zvonek tam stále visel; vojáci zabloudili při cestě z Vlčí v lese Stropečku a přišli zpátky do Vlčí; vzhledem k pokročilé denní době odložili svou cestu pro zvon do Kaliště na druhý den; jak se setmělo, šel Jan Baloun ke svému švagrovi Janu Baumrukovi, kam přišel také další soused Jan Babka; uradili se mezi sebou, že zvon schovají tak, aby o tom ani ostatní místní lidé nevěděli; před půlnocí, pak Babka s mladým Baumrukem zvon sejmuli a schovali; vojáci ráno zvon nenašli a ohlásili jeho zmizení na hejtmanství; tam byli předvoláni nejprve starosta obce a nejbližší sousedé zvoničky Ondřej Bošek a Marie Krsová, ti však o zmizení zvonu nic nevěděli; když přišel starosta podruhé z hejtmanství a vyprávěl, jak mu tam hrozili, že pošlou do Kaliště vojáky, aby prohledali všechna stavení, nastal v celé vsi rozruch; někteří se báli, že jim vojáci zabaví i to málo obilí co ještě mají, proto říkali, že by se měl zvon vydat; většina však chválila jeho neznámé zachránce; vojáci nepřišli a také hrozby, že zdejší občané nedostanou mlecí výkazy a lístky na cukr se neuskutečnily; půl roku byla obec bez zvonu a nenaplnily se ani obavy, že v případě úmrtí někoho z obce mu nebude moci být zvoněno na rozloučenou, protože v té době nikdo nezemřel; dne 28. října 1918 večer se v Kališti dozvěděli, že je konec války a byla prohlášena Československá republika; druhý den ráno ležel zvon před zvoničkou, na které bylo napsáno: „Ztracená věc nalezena, budiž ihned zavěšena a svoboda oslavena!“; podruhé byl zvon zrekvírován v období německé okupace za 2. světové války; po jejím skončení byl dle vzpomínek pamětníka, nalezen ve skladu zvonů v Praze a vrácen zpět na své místo; svému účelu sloužil až do devadesátých let 20. století, kdy při zvonění spadl a rozbil se, přesto je dosud uložen u jednoho z místních občanů, včetně svého původního dřevěného závěsu Další informace

význam dřevěné zvoničky v Kališti spočívá v tom, že je dnes jedinou zachovanou stavbou tohoto druhu v širokém okolí, i když zatím bez zvonu; podle starší fotografické dokumentace a historických písemných zmínek byly podobné zvoničky také v jiných obcích v okolí (např. v Jíně a Kokšíně); před zvoničkou byl v minulosti umístěn vysoký dřevěný kříž s ukřižovaným Kristem malovaným na plechu, ten je zachycen již na císařském otisku mapy Stabilního katastru z roku 1837Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Farní věstník duchovních správ nepomuckého vikariátu. Ročník V., číslo 1, Přeštice 1934, s. 7 – 8

KUMPERA, Jan. Západní Čechy od A do Z. 2., rozšířené a přepracované vydání, Praha: Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA a Jiří Ševčík, 2003, s. 123.

 Zdroje - fondy

Tzv. „císařský otisk“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze, Čechy, inv. č. 2987-1.
   
Tzv. „Indikační skica“ katastrální mapy Stabilního katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Indikační skici, Klatovsko, sign. Klat 162.

Spisy k Stabilnímu katastru z roku 1837. Uloženo v Národním archivu v Praze, Fond Stabilní katastr, Spisy, Klatovsko, sign. Klat 162.
 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.